background

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA ONAYI

ATOM ULUSLARARASI NAKLİYAT VE LOJİSTİK HİZM. TİC. A.Ş. olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’ u kapsamında tarafınızdan iş ilişkisi nedeniyle elde edilen veya işlenen her türlü kişisel verinin özel hayatın gizliliği esası çerçevesinde işlenmesi ve aktarılması için açık rızanızı almamız gerekmektedir.

Şahsınıza ait ve şirketimize verdiğiniz kişisel veriler otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözleşme ya da mevzuat çerçevesinde belirlenen diğer sebeplerle toplanmaktadır. Söz konusu kişisel verileriniz, şirketimiz ve yetkilendirdiği veya bağlı olarak iş yaptığı yurt içi ve yurtdışındaki üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen hizmetlerin sağlanması, iş ilişkisinin ispatlanması, çalışma koşullarının belirlenmesi, ücret ve ücrete ilişkin bilgilerin kayıt altına alınması, Maliye, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer kurum ve kuruluşlara yasal bildirimlerin yapılabilmesi, iş sağlığı ve güvenliği esaslarının uygulanabilmesi, Kanunlar’ dan doğan diğer tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işlenmekte, kaydedilmekte, muhafaza edilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenme amacını, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini, silinmesini veya yok edilmesini isteme, yurt içi ve yurt dışına aktarılan üçüncü kişileri bilme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınıza sahip olduğunuzu ve tarafınızdan istenen kişisel veri kapsamındaki bilgi ve belgelerin usulüne uygun şekilde verilmemesi nedeniyle, işverenin yerine getiremediği yasal yükümlülükler nedeniyle doğabilecek zararlardan dolayı da sorumlu olduğunuzu belirtmek isteriz.